1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady (zakres i sposoby) przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników witryny w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.dealpictures.com, a także możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych, sposoby wykorzystywania tych danych przez Deal Pictures Jacek Zgoda oraz politykę wykorzystania plików cookies na witrynie dealpictures.com.

2.    Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Deal Pictures Jacek Zgoda. NIP: 6572979442, REGON: 525526282.

3.    Właściciel Strony jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez z serwisu internetowego.

4.    Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu internetowego zbierane są w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

5.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6.    Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

7.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

8.    Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

9.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

10.    Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

11.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].

12.    Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail info@dealpictures.com.

13.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiana zakresu i treści świadczonych usług przez Deal Pictures Jacek Zgoda, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

14.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.dealpictures.com. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.